Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Direcţia resurse umane

Direcţia resurse umane (în continuare – Direcția) este o subdiviziune interioară autonomă, care se subordonează nemijlocit şefului Direcţiei generale asistenţă medicală și socială (în continuare – DGAMS).

Misiunea Direcţiei constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale DGAMS prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Direcţiei.

 

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia are următoarele funcţii de bază:

1)  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în DGASS a procedurilor de personal privind:

  1. a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
  2. b) asigurarea necesarului de personal;
  3. c) dezvoltarea profesională a personalului;
  4. d) motivarea şi menţinerea personalului;

2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

3) răspunderea disciplinară;

4) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul DGASS;

5) elaborarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, descrierile posturilor de muncă.

 

Direcţia are următoarele atribuţii:

1) în domeniul administrării personalului prin coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în DGAMS a procedurilor de personal privind:

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:

-participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a DGAMS, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane;

-participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DGAMS, a Regulamentului intern al DGAMS; elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei resurse umane;

-participă la proiectarea structurii organizatorice a DGAMS şi a subdiviziunilor structurale;

-planifică/estimează necesarul de personal;

-completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul limită ale DGAMS;

-participă la proiectarea/reproiectarea funcţiilor/posturilor în cadrul DGASS, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul DGAMS şi vizarea acestora;

b) asigurarea necesarului de personal:

organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante;

organizează şi coordonează procesul de integrare socio-profesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;

analizează şi estimează necesarul de personal, angajează tinerii specialişti;

contribuie la angajarea personalului calificat la posturile vacante;

c)dezvoltarea profesională a personalului:

elaborează, în baza necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, planul anual de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;

d) motivarea şi menţinerea personalului:

evaluează factorii de motivare a personalului;

elaborează propuneri de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi propuneri de motivare financiară; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestora;

coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;

participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;

promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în DGASS şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;

2) în domeniul acordării asistenţei informaţionale metodologice:

a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducătorilor subdiviziunilor în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ în:

-elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;

b) acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducătorilor de subdiviziuni în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ în:

-elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale DGAMS;

-elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul DGAMS;

-organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale;

-identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;

-promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;

3) în domeniul evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul din subordinea DGAMS:

-ţine evidenţa personalului:

a)elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;

b)întocmeşte şi actualizează dosarele personale;

c)completează formularele statistice privind personalul din DGAMS;

d)întocmeşte graficul concediilor anuale de odihnă, ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii acordate personalului;

e)eliberează şi gestionează permise nominale de acces la locul de muncă;

f)realizează acţiuni privind activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a colaboratorilor;

g)eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;

h)organizează depunerea jurământului de către funcţionarii publici confirmaţi în funcţie în prezenţa conducătorului;

i)asigură completarea registrului declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese personale şi îl gestionează conform legislaţiei în vigoare;

k)întocmeşte tabela generalizată de evidenţă a timpului de muncă a colaboratorilor şi o prezintă spre aprobare şefului DGASS;

l)creează şi administrează baza de date privind funcţiile şi personalul din cadrul DGASS;

m)acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal;

n)pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea Direcţiei.

4) în domeniul evaluării conducătorilor subdiviziunilor privind respectarea legislaţiei muncii.

-planifică şi efectuează controale tematice, operative cu privire la respectarea legislaţiei muncii şi implementarea procedurilor de personal;

-participă la inspecţiile frontale în conformitate cu planul complex de activitate al DGAMS;

-organizează controale inopinate privind respectarea de către angajaţii subdiviziunilor a regimului de muncă.

 

Direcţia are următoarele drepturi:

a) să exercite în cadrul DGAMS şi în subdiviziuni, monitorizarea respectării: legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi legislaţiei muncii; regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor interne; executării ordinilor conducerii DGAMS cu privire la procedurile de personal;

b) să solicite de la subdiviziunile structurale ale DGASS şi instituţiile din subordine informaţii şi alte documente cu referire la procedurile de personal;

c) să antreneze conducătorii şi funcţionarii publici de execuţie din cadrul DGAMS în implementarea procedurilor de personal;

d) să colaboreze cu organizaţia sindicală, cu alte asociaţii profesionale, cu diverse comisii legal constituite în domeniul managementului resurselor umane;

e) să participe la activităţi de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu subiecte ce ţin de managementul resurselor umane, de elaborarea şi implementarea procedurilor de personal, organizate în Republica Moldova şi peste hotare;

f) să colaboreze cu subdiviziunile resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii în scopul studierii şi schimbului de experienţă în domeniul managementului resurselor umane.

 Colaboratorii Direcţiei sunt responsabili de:

-respectarea strictă, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în DGAMS şi a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul;

-informarea operativă şi obiectivă a conducerii DGAMS despre posibilele încălcări ale prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul din cadrul DGAMS;

-depistarea şi informarea la timp a conducerii DGAMS privind lacunele existente în managementul resurselor umane; elaborarea şi prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;

-asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau decizii şi se aprobă acte administrative cu privire la personal;

-asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale funcţionarilor publici şi altor categorii de personal, inclusiv a confidenţialităţii acestora potrivit legii;

-acţionarea promptă şi fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor colaboratorilor DGAMS în cadrul raporturilor de serviciu şi de muncă;

-perfectarea corectă a documentaţiei referitoare la administrarea personalului;

-monitorizarea respectării termenelor de executare a petiţiilor;

-stabilirea corectă a termenelor de examinarea a petiţiilor.

Direcţia colaborează cu subdiviziunile DGAMS, instituţiile din subordine, cu Secţia resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Chişinău şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale, şi alte autorităţi publice şi instituţii în chestiuni ce ţin de domeniul său de activitate.

Direcţia participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită şi alte atribuţii în domeniu prevăzute de lege sau delegate de conducătorul DGAMS, în conformitate cu legislaţia în vigoare.