Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Servicii de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Chişinău

Unul din principalele obiective ale Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate este prevenirea marginalizării sociale, precum şi dezvoltarea unui sistem de asistenţă socială, capabil să răspundă necesităţilor identificate ale persoanelor aflate în situaţii de risc social, domiciliate în raza municipiului Chişinău.

Lipsa serviciilor de plasament în municipiul Chişinău, precum şi numărul în creştere al solicitanţilor pentru asemenea servicii a determinat Direcția generală asistenţă socială şi sănătate să elaboreze şi să înainteze în adresa Consiliului municipal Chişinău un proiect de decizie în vederea aprobării modului de achiziţionare a serviciilor de plasament.

În comparaţie cu mecanismul de instituire a serviciilor sociale, contractarea acestora este unul mai avantajos, prin care se poate asigura o mai bună calitate a serviciilor la un preţ rezonabil.

Astfel, la data de 09 iunie 2020, Consiliul municipal Chişinău a aprobat decizia  nr. 7/8 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de achiziţionare a servficiilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Chişinău”, precum şi alocarea mijloacelor financiare din bugetul municipal pentru achiziţionarea serviciilor de plasament.

Serviciile de plasament sunt serviciile sociale cu specializare înaltă, prestate în scopul soluţionării, la nivel comunitar, a cazurilor persoanelor aflate în situaţii de risc, în vederea prevenirii instituţionalizării şi facilitarea procesului de reintegrare şi reinserţie socială a acestora, prin intermediul operatorului economic, desemnat câștigător al licitației publice.

Beneficiari ai serviciilor de plasament sunt persoanele adulte (de la vârsta de 18 ani) cu dizabilităţi, inclusiv fizice şi mintale, la fel şi persoanele în vârstă defavorizate, aflate în situații de dificultate, cu ultimul domiciliu stabilit în municipiul Chişinău.

Situația de dificultate este situație dificilă în care se află familia/persoana la un moment dat, condiționată de lipsa adăpostului, de sănătatea precară și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, de pierderea sau limitarea propriilor capacități de integrare socială, precum şi situaţia când există riscul de pierdere a îngrijitorulului unic, care necesită odihnă, tratament, recuperare sau altele, ce pun în imposibilitate de a îngriji, pe o anumită perioadă, beneficiarul.

La ziua de azi, în cadrul Direcţiei generale îşi desfăşoară activitatea 1200 asistenţi personali, angajaţi pentru îngrijirea şi supravegherea permanentă a persoanelor cu dizabilităţi severe, inclusiv cu deficienţe mintale. În funcţia de asistent personal, în marea majoritate a cazurilor sun angajaţi membri ai familiilor, rude apropiate ale beneficiarilor, care îi îngrijesc nu 5 zile în săptămână a câte 8 ore pe zi, cum prevede legislaţia în vigoare,  dar 7/7 zile şi 24/24 ore, prezumându-se, astfel o epuizare atât morală cât şi fizică. Şi pe lângă aceste probleme, se mai adaugă şi imposibilitatea de a beneficia de un repaus (28 zile calendaristice) pe perioada concediului de odihnă anual, fie pentru realizarea unui tratament medical, tratament de reabilitare/recuperare, fie chiar pentru a pleca la odihnă şi în aceste cazuri, nu au în grija cui să lase aceste persoane.

De asemenea, în municipiul Chişinău se atestă un număr mare de persoane în vârstă defavorizate, abandonate de către propriii copii, rămase fără adăpost, ca urmare a acţiunilor de escrocherie/deposedare de imobil şi lipsite de suport familial, care, din cauza stării de sănătate sau a situaţiei financiare, nu pot avea un trai decent.

Actualmente, în vizorul Direcţiei sunt circa 50 persoane fără loc stabil de trai, lipsite de suport familial, cu starea sănătăţii precară, cu necesităţi de îngrijire permanentă (24/24 ore), care nu pot fi satisfăcute în cadtul serviciilor sociale existente.

Prin urmare, serviciile de plasament, achiziţionate de către Direcţia generală asistenţă socială, oferă suportul necesar atât beneficiarului cât şi familiei, pe o perioadă determinată, cu asigurarea:

1) unor condiții de trai și îngrijire specializată (24/24 ore) într-un mediu de viață cât mai aproape celui familial;

2) unei alimentații corespunzătoare calitativă și cantitativă (raport caloric, diversitate, prelucrare etc.) conform normelor, după necesitate asigură hrană dietetică, conform prescripțiilor medicului sau ale dieteticianului;

3) asistenței în procesul de alimentație din partea personalului într-o manieră discretă, tolerantă, încurajându-se formarea abilităților de servire independentă a meselor;

4) obiectelor de igienă personală, îmbrăcăminte și încălțăminte, conform normelor și necesităţilor personale;

5) asistenței medicale, conform normelor și necesităţilor persoanei;

6) serviciilor de recuperare și reabilitare medicală (kinetoterapie, psihoterapie, fizioterapie etc.);

7) condițiilor pentru mișcare și activități în aer liber;

8) participării la evenimente culturale și de petrecere a timpului liber;

9) implicării în activități vocaționale și educaționale;

10) menținerii relațiilor cu familia și comunitatea;

11) pregătirii pentru (re)integrarea în familia biologică/extinsă și comunitate.

 

Admiterea beneficiarului în serviciile de plasament.

Pentru a beneficia de serviciile de plasament, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi depun o cerere în formă scrisă la Direcția de asistență socială din raza teritorială a domiciliului sau a reşedinţei lor.

La cerere, solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia anexează, în mod obligatoriu, următoarele acte:

1) copia actului de identitate;

2) copia legitimaţiei de pensionar;

3) copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate, după caz (în cazul persoanelor cu dizabilităţi);

4) trimitere-extras din fişa medicală de ambulatoriu/staţionar a bolnavului (F-027/E), care va conţine concluzia medicală şi lipsa contraindicaţiilor pentru serviciile de plasament.